RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU Matrix, Zbigniew Sójka, 95-006 Kurowice, ul. Rokicińska 34, NIP:7281365517, REGON: 471402423. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

   

 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail iod@matrixinternet.pl

   

 3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane na podstawie:

   

  1. udzielonych zgód (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO)
  2. umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO)
  3. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

    

   • Dane objęte obowiązkiem zatrzymania i przechowywania, generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia (Prawo telekomunikacujne);
   • zobowiązania podatkowe

     

  4. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu (art.6 ust.1 lit.f RODO ):

    

   • Marketing promocji, reklamy produktów i usług
   • Ustalanie i dochodzenie roszczeń
   • Wykrywanie i ograniczenie nadużyć

     

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

   

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora
  3. realizacji umów zawartych;
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

    

 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać lub powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

   

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

   

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

   

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

    

   Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@matrixinternet.pl

    

   Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

   

 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

   

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

   

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– mgr inż. Joanna Krawczyk

Script logo
Projekt i wykonanie:
Design by