Prace ogólnobudowlane – Budowa sieci telekomunikacyjnych

Nasze oczekiwania:

  • przygotowanie i układanie przewodów i rur osłonowych
  • mile widziana umiejętność obsługi przecisku typu „kret”, skoczka , wdmuchiwarki,
  • obsługa minikoparki
  • przygotowanie i uporządkowanie terenu budowy

W przypadku chęci do pracy i zaangażowania, możliwe przyuczenie.

Prosimy o kontakt pod nr  509 242 509

 Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy PPHU Matrix Zbigniew Sójka (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU MATRIX Zbigniew Sójka, ul. Rokicińska 34,     95-006 Kurowice, jako pracodawca;

2)       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie – iod@matrixinternet.pl, pisemnie pod adresem Administratora;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do którego Pani/Pan przystępuje składając dokumenty aplikacyjne (art. 6 ust.1 lit. b), natomiast inne dane, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO) która może być odwołana w dowolnym czasie;4)       Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofniecie zgody może mieć następującą formę: ‘ Z dniem …. cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu, poczty elektronicznej. Podpis, data”.  

5)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie obwiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia;6)       Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury – będą niszczone.

7)       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów prawa, następujące uprawnienia:

–     dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora danych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter obowiązkowy w zakresie wynikającym z przepisów, a ich nie podanie w tym zakresie uniemożliwi rozpatrywanie Pani/Pana kandydatury. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

10)Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane