W celu pobrania informacji w formacie PDF proszę kliknąć poniżej:

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa zmianie ulegnie treść Państwa umów zawartych z Operatorem.

Postanowienia umowne dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy Abonenckiej zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:
„Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone 1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.”


„Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:
a) wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@matrixinternet.pl
b) lub telefonicznie wysyłając wiadomość sms pod numerem: 509 242 509”


„W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Dostawca Usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:
a) wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,
W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Dostawca Usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.”


Postanowienia umowne dotyczące przejścia umowy w czas nieokreślony, po upływie czasu określonego na jaki została umowa zawarta zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:
„Umowa Abonencka zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Dostawca Usług informuje Abonenta na trwałym nośniku:
a) w formie PDF wysłanym na adres e-mail wskazany w Umowie, lub
b) na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,

 • o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie w formie:
  a) e-mail na adres : biuro@matrixinternet.pl
  b) na piśmie na adres: PPHU MATRIX Zbigniew Sójka, 95-006 Kurowice, ul. Rokicińska 34
 • o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony.
  Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony.
  Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.”
  ,,W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”